logo

Complete tekst “i”-velden

Op deze pagina is alle informatie weergegeven die zich achter de "i"-knoppen bevindt op de pagina's 'Nieuwe aanmelding' en 'Uw logingegevens' en in de webformulieren 'Aanvraag autorisatie' en 'Subsidieaanvraag'.
 
Aanvraag login
 
Naam organisatie Vul hier (bij voorkeur) de volledige naam van uw organisatie in. Voor een uitkering komen in aanmerking niet op winst gerichte instellingen en organisaties met een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid zoals stichtingen, verenigingen, kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen (zoals een Joodse gemeente). Individuen komen niet in aanmerking.
Loginnaam Kies een loginnaam waarmee u kunt inloggen op deze website. Alleen letters en cijfers zijn toegestaan, dus geen vreemde tekens zoals spaties.
 
Uw logingegevens (login met bewerkrecht)
 
Loginnaam Om systeemtechnische redenen kunt u de loginnaam niet wijzigen.
Naam organisatie Om systeemtechnische redenen kunt u de naam niet zelf wijzigen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen per e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bellen naar 020 - 679 9373.
 
Nieuwe meelezer
 
Naam Vul hier de naam van de meelezer in.
Loginnaam Kies een loginnaam waarmee de meelezer kan inloggen op deze website. Alleen letters en cijfers zijn toegestaan, dus geen vreemde tekens zoals spaties.
 
Uw logingegevens (meelezer)
 
Loginnaam Om systeemtechnische redenen kunt u de loginnaam niet wijzigen.
Naam Om systeemtechnische redenen kunt u de naam niet zelf wijzigen.
 
Aanvraag autorisatie
 
Opslaan Als u op deze knop klikt worden de gegevens die nu zijn ingevuld opgeslagen. Uw aanvraag autorisatie wordt nog niet verzonden.
 
Postcode Het invoerformaat voor de postcode is 4 cijfers, een spatie en 2 letters (1234 XY).
IBAN (rekeningnummer) Voer uw IBAN in zonder spaties.
Tenaamstelling rekening Wilt u hier precies vermelden hoe uw organisatie bekend is bij de bank? U kunt dit zien op een rekeningafschrift.
Directeur Indien uw organisatie een directeur heeft vult u hier de naam in.
In welk jaar is uw organisatie opgericht? Verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen met een inschrijving bij het Handelsregister vinden het oprichtingsjaar terug in het uittreksel van het Handelsregister.
Kamer van Koophandel: plaats Vul hier de plaatsnaam in bij welk Handelsregister u bent ingeschreven.
Bestuursleden Indien er meer regels zijn dan u bestuursleden hebt vul dan op de overige regels links "n.v.t." in.
Welke activiteiten ondernam uw organisatie tot nog toe ten behoeve van de Nederlands-Joodse gemeenschap? Maak duidelijk hoe uw organisatie zich in de afgelopen drie jaar stelselmatig heeft ingezet ten behoeve van de Nederlands-Joodse gemeenschap. Maximaal 400 karakters.
Had uw organisatie in het afgelopen kalenderjaar betalende huishoudens (adressen)? De betalende huishoudens bij een vereniging of een Joodse gemeente zijn de leden en bij een stichting de vrienden of donateurs.
Hoeveel personen hebben in het afgelopen kalenderjaar gebruik gemaakt van de door uw organisatie aangeboden diensten? Gebruikers zijn personen die in het afgelopen jaar van uw diensten gebruik hebben gemaakt maar geen lid, donateur of vriend zijn. Voorbeeld: een leerling van een school die dagelijks lessen volgt, geldt als één gebruiker.
Op welke wijze is de financiële verantwoording van uw organisatie geregeld?
>> Tekstveld toelichting anders
Maximaal 400 karakters.
Reglement/statuten gewijzigd?
>> Tekstveld toelichting wijziging
Maximaal 200 karakters.
Verzenden: geel scherm als muis boven knop Uw aanvraag wordt verzonden als u op verzenden klikt. Dit proces kan even duren.
 
Subsidieaanvraag
 
Opslaan Als u op deze knop klikt worden de gegevens die nu zijn ingevuld opgeslagen. Uw subsidieaanvraag wordt nog niet verzonden.
 
I Algemeen
(ter hoogte van Naam organisatie)
Deze gegevens zijn door u opgegeven in de Aanvraag autorisatie. Heeft u hierover een vraag of wilt u iets wijzigen? Neem dan contact op met Bureau Maror-gelden, per e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel naar 020 - 679 9373.
Contactpersoon voor aanvraag Telefonisch contact over de aanvraag vindt rechtstreeks met de contactpersoon plaats. Post versturen wij naar het e-mailadres van de organisatie met een 'cc' naar de contactpersoon. Mededelingen van ons aan de contactpersoon moeten worden beschouwd als mededelingen aan de aanvragende organisatie.
Activiteitenplan Vul het activiteitenplan volledig in. Het is niet toegestaan in plaats daarvan bijlagen toe te sturen en/of te verwijzen naar bijlagen.
Omschrijf de activiteit(en) Maximaal 1500 karakters.
Door middel van welke stappen gaat u de activiteiten realiseren? Geef hier een (puntsgewijs) overzicht van de zaken die samen tot het volbrengen van de activiteiten leiden. Hier vermeldt u de stappen en/of werkzaamheden (inclusief voorbereidingen) die zullen plaatsvinden om de activiteiten te realiseren.
De – beknopte – opsomming van de stappen dient samen met de begroting inzicht te geven in de vraag waar u het geld aan wilt uitgeven. Het is daarom belangrijk dat u hier een duidelijke beschrijving geeft. Maximaal 750 karakters.
Wat zijn de doelstellingen van de activiteiten? Wat wilt u met de activiteiten bereiken? Maximaal 400 karakters.
Wat is het belang van de activiteiten voor de continuïteit van de Joodse gemeenschap? De topprioriteit bij de collectieve Maror-gelden is dat activiteiten bijdragen aan de toekomst van de Nederlands-Joodse gemeenschap. Hieraan worden alle activiteiten getoetst. Wat dragen uw activiteiten bij aan de continuïteit? Maximaal 400 karakters.
Wat is de doelgroep van de activiteiten? Geef aan of de doelgroep bestaat uit Joden of niet-Joden en specificeer de groep nader. Gaat het om scholieren, ouderen, alleenstaanden, vrouwen, Israeli's, Groningers, etc. Maximaal 200 karakters.
Hoeveel personen denkt u met de activiteiten te bereiken?
>> Tekstveld voor toelichting
Maximaal 200 karakters.
Wanneer wilt u beginnen met de voorbereidingen? Het begin moet vallen tussen 3 en 7 maanden na indiening van uw aanvraag, niet eerder en niet later. Dit heet de beginperiode. U mag pas kosten maken in de beginperiode. (Voor één uitzondering zie de pagina onder de knop Begroting in de bovenbalk.) Uitstel van de beginperiode is in principe niet mogelijk. Als u niet zeker weet of u binnen 7 maanden na indiening van de aanvraag van start kunt gaan, kunt u dus beter wachten met de aanvraag. Onder de knop Help: aanvraag in de bovenbalk vindt u een kalendertje dat kan uitrekenen wat voor u het beste moment is om de aanvraag in te dienen.
Wat is de duur van de activiteiten, van voorbereiding tot en met uitvoering? De maximale looptijd van een activiteit is in principe 1 jaar. Uitzondering: meerjarige activiteiten (bijvoorbeeld een 3-jarige cursus) waarvoor minder dan € 5.000 subsidie nodig is. Heeft u langer dan een jaar nodig dan kunt u dit bij de volgende vraag onderbouwen. Het bestuur beslist op basis van uw uitleg of het de langere looptijd accepteert. Aan het einde van de verleende looptijd is in principe geen uitstel mogelijk. Dit vraagt van iedereen een goede planning, die ook weer niet te krap moet zijn.
De duur is maximaal [keuzemenu 13-36 maanden]
Toelichting: [tekstvak]
De maximale looptijd van een activiteit is in principe 1 jaar. Uitzondering: meerjarige activiteiten (bijvoorbeeld een 3-jarige cursus) waarvoor minder dan € 5.000 subsidie nodig is. Heeft u langer dan een jaar nodig dan kunt u dit hier onderbouwen. Het bestuur beslist op basis van uw uitleg of het de langere looptijd accepteert. Aan het einde van de verleende looptijd is in principe geen uitstel mogelijk. Dit vraagt van iedereen een goede planning, die ook weer niet te krap moet zijn.
Waar worden de activiteiten uitgevoerd? Maximaal 200 karakters.
Vraag bij aanvraag van € 5.000 of hoger:
Hoe bent u van plan de doelgroep voor deze activiteiten te interesseren/ benaderen?
Maximaal 300 karakters.
Gaat uw organisatie de activiteiten zelf uitvoeren?
>> vervolgvraag bij nee: Wie voert de activiteiten uit?
Maximaal 200 karakters.
Indien u deze activiteiten niet zelf uitvoert, of in samenwerking met een andere organisatie: heeft een andere organisatie subsidie aangevraagd voor deze activiteiten?
>> vervolgvraag bij ja: Licht toe
Maximaal 200 karakters.
Vraag bij aanvraag van € 5.000 of hoger:
Beschrijf de specifieke kennis en ervaring van uw organisatie en van de staf op het gebied van de activiteiten.
Maximaal 400 karakters.
Gaat u vrijwilligers inschakelen?
>> vervolgvraag bij ja: Licht toe hoeveel personen, voor hoeveel uren elk (per maand) en in welke functies.
Maximaal 200 karakters.
Beschrijf de impact van de activiteiten. Maximaal 200 karakters.
Vraag bij aanvraag van € 5.000 of hoger:
Exploitatie
Is de levensduur van de activiteit langer dan de periode waarvoor u subsidie aanvraagt?
>> vervolgvraag bij ja: Hoe voorziet u in de exploitatie van de activiteit na afloop van het subsidietijdvak?
Maximaal 400 karakters.
Vraag bij aanvraag van € 5.000 of hoger:
Evaluatie
Beschrijf kort de procedures die zullen worden gebruikt om de activiteiten (tussentijds) te evalueren; op welke tijdstippen voert u de evaluatie uit; wie is binnen uw organisatie verantwoordelijk voor de evaluatie?
Maximaal 400 karakters.
Begroting Zie voorbeelden onder de knop Begroting in de bovenbalk. Een aanvraag moet zijn voorzien van een volledige en gespecificeerde begroting.
U mag op zijn vroegst kosten maken of anderszins financiële verplichtingen aangaan 3 maanden na indiening van uw aanvraag, of later, als dat volgt uit de door u in dit formulier opgegeven begindatum. Voor een uitzondering zie het i-tje hiernaast. Kosten moeten binnen de looptijd vallen; die kan nooit ingaan voor u een besluit hebt ontvangen. Bij het opstellen van de begroting moet u ervan uitgaan dat de looptijd op zijn vroegst ingaat 3 maanden na indiening van uw aanvraag. (De looptijd wordt bepaald door de begindatum die u opgeeft, door de duur van uw project en door het moment waarop het besluit aan u wordt verzonden.) Het is niet toegestaan facturen te laten uitstellen of vóór de looptijd kosten te (laten) maken. De enige uitzondering voor wat betreft kosten vóór de looptijd die wij toestaan, geldt bepaalde aanbetalingen die in een vroeg stadium moeten worden gedaan. Voorwaarde daarbij is dat een object of dienst weg is of duurder wordt als geen vroegtijdige aanbetaling plaatsvindt én dat het object of de dienst pas wordt geleverd/plaatsvindt in de looptijd. Voorbeeld: een aanbetaling voor een zaal, een kamphuis of vliegtickets. Als u zulke kosten hebt, neemt u ze op in de begroting. Als u vervolgens onderaan de begroting moet verklaren of u wel of niet vroegtijdig kosten maakt, kiest u de juiste variant ('wel') en licht u toe om welke kosten het gaat. Verklaart u niet vroegtijdig kosten te maken en blijkt dat achteraf wel zo te zijn dan heeft dit gevolgen voor de vaststelling.
(Hoofd)posten Zie voorbeelden onder de knop Begroting in de bovenbalk. Houd er rekening mee dat bij de verantwoording van een subsidie van € 10.000 en hoger in principe een goedkeurende controleverklaring van een accountant vereist is. De kosten die daaraan verbonden zijn kunt u, tot een maximum van € 1.250 voor grotere activiteiten, opnemen in de begroting. Voor kleinere activiteiten kan de controle vaak goedkoper worden uitgevoerd. Ook is een verklaring van een accountant-administratieconsulent goedkoper dan die van een registeraccountant.
Kosten in € inclusief BTW Zie voorbeelden onder de knop Begroting in de bovenbalk. Rond bedragen af op hele euro's; geen punten en komma's mogelijk. U hebt eerder opgegeven dat u geen BTW kunt terugvorderen. Geeft u daarom hier de kosten inclusief BTW op. Kunt u toch terugvorderen? Geef dan de kosten exclusief BTW op en meld dit in het opmerkingenveld in hoofdstuk Indiening.
Kosten in € exclusief BTW Zie voorbeelden onder de knop Begroting in de bovenbalk. Rond bedragen af op hele euro's; geen punten en komma's mogelijk. U hebt eerder opgegeven dat u BTW kunt terugvorderen. Geeft u daarom hier de kosten exclusief BTW op. Kunt u toch niet terugvorderen? Geef dan de kosten inclusief BTW op en meld dit in het opmerkingenveld in hoofdstuk Indiening.
Specificatie van kosten

U kunt kiezen voor
1. uitsplitsing van Hoofdpost en Kosten waarbij de bedragen in het specificatieveld tezamen gelijk moeten zijn aan het bedrag in de kolom Kosten (analoog aan de voorbeelden onder de knop Begroting in de bovenbalk); of
2. het uploaden van een gespecificeerde offerte mits het (afgeronde) offertebedrag gelijk is aan het begrote bedrag. Alleen ‘echte’ offertes (van derden) zijn toegestaan. Als de offerte niet aansluit op het begrote bedrag, of u uploadt iets wat geen offerte is, betekent dit dat de specificatie (in ieder geval voor die post) onvolledig is. Dit kan leiden tot afwijzing.
Indien de offerte die u instuurt is gekozen na vergelijking met andere offertes wilt u dit dan vermelden in het opmerkingenveld in het hoofdstuk Indiening?

Subsidieaanvraag en dekkingsplan

Een aanvraag moet zijn voorzien van een volledig ingevuld dekkingsplan. Het is niet toegestaan in plaats daarvan bijlagen toe te sturen en/of te verwijzen naar bijlagen.
De subsidieaanvraag mag maximaal 75% van de totale kosten van de activiteit bedragen. Er moet dus een eigen bijdrage, een bijdrage van deelnemers en/of medefinanciering zijn van minimaal 25%.

Bijdrage deelnemers/gebruikers
>> Specificatie van de inkomsten

Specificeer de bijdragen van deelnemers/gebruikers door een cijfermatige onderbouwing van het ingevulde bedrag. Eventuele kortingen moeten hier ook uit blijken. Het moet duidelijk zijn op welk aantal deelnemers/afnemers het bedrag is gebaseerd en op welke bijdrage per deelnemer (bijvoorbeeld entreegeld, inschrijfgeld of aanschafprijs). Maximaal 400 karakters.

Bijlagen bij aanvraag van € 5.000 of hoger:
Recent inhoudelijk jaarverslag

Bij aanvragen vanaf € 5.000 is het inhoudelijk jaarverslag een verplichte bijlage. Uit het inhoudelijk jaarverslag moet minimaal blijken wat de werkzaamheden van het bestuur zijn geweest en welke activiteiten hebben plaatsgevonden. Als uw organisatie slechts een activiteit per jaar organiseert vergeet dan niet aan een eventueel activiteitenverslag ook een bestuursverslag toe te voegen.
Het (deels) ontbreken van verplichte bijlagen kan leiden tot afwijzing.

Bijlagen bij aanvraag van € 5.000 of hoger:
Recent financieel jaarverslag (balans en resultatenrekening)

Bij aanvragen vanaf € 5.000 is het financieel jaarverslag (balans én resultatenrekening) een verplichte bijlage. Een voorbeeld-balans vindt u onder de knop Help: aanvraag.
Het (deels) ontbreken van verplichte bijlagen kan leiden tot afwijzing.

Bijlagen bij aanvraag van € 5.000 of hoger:
Recente accountantsverklaring bij de jaarrekening

Indien uw eigen statuten of reglement een accountantsverklaring bij de jaarstukken voorschrijven dient u deze hier te uploaden.

Opmerkingen

Wilt u nog iets opmerken of toelichten dat u bij andere vragen niet kwijt kon? Doe dat dan hier. Maximaal 400 karakters.

Verklaring inzake financiële situatie van de organisatie
>> tekstveld toelichting bij aanklikken van optie 2 of 3

Maximaal 400 karakters.

Verzenden: geel scherm als muis boven knop

Uw aanvraag wordt verzonden als u op verzenden klikt. Dit proces kan even duren.